Ga naar de inhoud

Auteursrecht

 1. Algemeen
  1.1. Definities:
  1.1.1. Auteur: Anita Fleerackers, verder in deze algemene voorwaarden ‘auteur’ genoemd.
  1.2. Alleen de auteur van een werk van letterkunde of kunst heeft het recht om het op welke wijze of in welke vorm ook, direct of indirect, tijdelijk of duurzaam, volledig of gedeeltelijk te reproduceren of te laten reproduceren.
  1.3. Dat recht omvat onder meer het exclusieve recht om toestemming te geven tot het bewerken of het vertalen van het werk.
  1.4. Dat recht omvat ook het exclusieve recht om toestemming te geven tot het verhuren of het uitlenen van het werk.
  1.5. Na het overlijden van de auteur blijft het auteursrecht gedurende zeventig jaar bestaan ten voordele van de persoon die hij daartoe heeft aangewezen of, indien dat niet is gebeurd, ten voordele van zijn erfgenamen
 2. Bijzondere bepalingen betreffende de werken van grafische of beeldende kunst
  2.1. Het kunstwerk wordt verkocht zonder specifieke beperking van de immanente rechten van de verkrijger, noch met overdracht van andere auteursrechten dan het tentoonstellingsrecht, dit overeenkomstig artikel 9 van de Auteurswet. Alle andere morele rechten en vermogensrechten betreffende het auteurschap, zoals ondermeer het afbeeldingsrecht blijven eigendom van de voornoemde kunstenaar. Dit dient te worden vermeld in de verkoopsvoorwaarden van iedere verdere verkoop van het kunstwerk.
  2.2. Met het oog op de uitoefening van zijn vermogensrechten moet de auteur op een redelijke manier toegang tot zijn werk behouden. (art.3§1 van de Auteurswet)
  2.3. Tenzij anders is overeengekomen, wordt bij de overdracht van een werk van grafische of beeldende kunst aan de verkrijger het recht overgedragen het werk als dusdanig tentoon te stellen, in omstandigheden die geen afbreuk doen aan de eer of de faam van de auteur; de andere auteursrechten worden echter niet overgedragen. (Art. 9 van de Auteurswet)
  2.4. Tenzij anders is overeengekomen heeft de overdracht van een werk van grafische of beeldende kunst het verbod tot gevolg om er andere identieke exemplaren van te maken. (Art. 9 van de Auteurswet)
  2.5. De auteur of de eigenaar van een portret dan wel enige andere persoon die een portret bezit of voorhanden heeft, heeft niet het recht het te reproduceren of aan het publiek mede te delen zonder toestemming van de geportretteerde of, gedurende twintig jaar na diens overlijden, zonder toestemming van zijn rechtverkrijgenden.
  2.6. Bij elke doorverkoop van een oorspronkelijk kunstwerk waarbij actoren uit de professionele kunsthandel betrokken zijn als verkoper, koper, of tussenpersoon, na de eerste overdracht door de auteur, is door de verkoper aan de auteur een onvervreemdbaar, op de doorverkoopprijs berekend volgrecht verschuldigd, waarvan geen afstand kan worden gedaan, zelfs niet op voorhand.
  2.7. In deze afdeling wordt onder “oorspronkelijk kunstwerk” verstaan, een werk van grafische of beeldende kunst, zoals afbeeldingen, collages, schilderingen, tekeningen, gravures, prenten, lithografieën, beeldhouwwerk, tapisserieën, keramische werken, glaswerk en foto’s, voorzover dit werk een schepping is van de kunstenaar zelf, of het gaat om een exemplaar dat als oorspronkelijk kunstwerk wordt aangemerkt.
  2.8. Kopieën van kunstwerken die onder deze afdeling vallen en die door de kunstenaar zelf of in zijn opdracht in beperkte oplage zijn vervaardigd, worden als oorspronkelijk kunstwerk in de zin van deze afdeling beschouwd. Dergelijke kopieën zijn in de regel genummerd, gesigneerd of door de kunstenaar op andere wijze als authentiek gemerkt.
  2.9. Het volgrecht is evenwel niet van toepassing op een doorverkoop waarbij de verkoper het werk minder dan drie jaar voor de doorverkoop rechtstreeks heeft verkregen van de kunstenaar en de doorverkoopprijs maximaal 10.000 euro bedraagt. De bewijslast dat aan deze voorwaarden is voldaan, rust op de verkoper.
  2.10. Door het niet respecteren van de Auteurswetgeving kan de eigenaar van het kunstwerk zich blootstellen aan zowel burgerlijke als strafrechterlijke vervolging.
 3. Een bestelling is slechts bindend indien ze door de auteur uitdrukkelijk en schriftelijk wordt aanvaard. Annulering van de bestelling kan tot uiterlijk 8 dagen na de plaatsing van de bestelling. Eventueel betaalde voorschotten worden in dat geval niet terugbetaald.
 4. Kunstwerken worden geleverd binnen de in de overeenkomst vermelde termijn. Kunstwerken blijven de eigendom van de auteur tot volledige betaling van hoofdsom, kosten en interesten. Niettemin zullen de risico’s van het verlies of de vernietiging van het verkochte kunstwerk integraal worden gedragen door de koper vanaf het moment van verkoop van het kunstwerk.
 5. De koper dient te zorgen dat de kunstwerken door de auteur op een normale manier kunnen geleverd en geïnstalleerd worden op de overeengekomen plaats en het overeengekomen tijdstip, en zo ondermeer te zorgen voor de bereikbaarheid van de leveringsplaats. Indien hieraan niet is voldaan is de koper ertoe gehouden alle schade, met inbegrip van de wachturen, bewaringskosten en kosten voor het behoud van de zaak, in hoofde van de auteur te vergoeden. 
 6. De koper dient de geleverde kunstwerken onmiddellijk na te zien. Eventuele gebreken moeten zo snel mogelijk en ten laatste 8 kalenderdagen na de levering door middel van een aangetekend schrijven aan de auteur worden gemeld. Na die termijn staat de auteur enkel nog in voor verborgen gebreken die het kunstwerk ongeschikt maken voor het gebruik waartoe ze bestemd zijn en voor zover de auteur de gebreken kende of behoorde te kennen. De koper verwittigt de auteur uiterlijk binnen de 8 kalenderdagen, na het ontdekken van het verborgen gebrek, van het bestaan van het verborgen gebrek door middel van een aangetekend schrijven met een getailleerde beschrijving van het gebrek. Klachten wegens verborgen gebreken schorten de betalingsverplichting in hoofde van de koper niet op.
 7. Met uitzondering van hetgeen is omschreven in het vorige artikel, is de auteur niet gehouden tot welke schadevergoeding dan ook, die rechtstreeks of onrechtstreeks het gevolg zou zijn van door haar geleverde of verkochte kunstwerken, behalve in geval van zware fout of opzet. De aanspakelijkheid van de auteur is alleszins beperkt tot de factuurwaarde van de geleverde kunstwerken. In geen geval kan de auteur worden aangesproken voor enige onrechtstreekse schade zoals, doch niet beperkt tot, verlies van inkomsten, verlies van contracten, kapitaalkosten,  beperking van rendement of gelijk welke andere verliezen of gevolgschade, zowel aan de koper als aan derden.  De auteur draagt geen enkele verantwoordelijkheid voor de fout van aangestelden, zelfs niet in geval van opzet of zware fout. De koper dient in dat laatste geval de aangestelde rechtstreeks aan te spreken.
 8. Behoudens uitdrukkelijk een schriftelijke andere afspraak, is de factuur betaalbaar binnen de 30 kalenderdagen na factuurdatum. In geval van wanbetaling van het geheel of een gedeelte van de prijs, zal het openstaande bedrag van rechtswege en zonder dat enige ingebrekestelling nodig is, worden verhoogd met een jaarlijkse intrest van 8% en een forfaitaire vergoeding van 10 %, met een minimum van 40 EUR. Elke wanbetaling brengt de eisbaarheid mee van de openstaande facturen en geeft de verkoper het recht, na ingebrekestelling, hetzij eventuele toekomstige leveringen op te schorten, hetzij de overeenkomst te ontbinden, onverminderd het recht op schadevergoeding.
 9. Wanneer de koper zijn contractuele verplichtingen niet nakomt, heeft de auteur het recht om, na ingebrekestelling, hetzij haar verplichtingen op te schorten, hetzij de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden, indien op de ingebrekestelling geen of geen nuttig gevolg wordt gegeven binnen de acht werkdagen, onverminderd het recht op schadevergoeding.
 10. Al onze overeenkomsten worden beheerst door het Belgisch recht, waaronder Wetten van 10 en 19 april 2014 houdende invoeging van boek XI, «Intellectuele eigendom» in het Wetboek van economisch recht, en houdende invoeging van bepalingen eigen aan boek XI in de boeken I, XV en XVII van hetzelfde Wetboek.
 11. Voor alle betwistingen en geschillen die in het kader van deze overeenkomst rijzen, zijn enkel voor de rechtbanken van Turnhout (België) bevoegd.
 12. Taal: De bepalingen in het Auteursrecht zullen uitsluitend in het Nederlands worden geïnterpreteerd en uitgelegd. Alle kennisgevingen en correspondentie zullen uitsluitend in die taal worden geschreven.

De bepalingen in het Auteursrecht zijn voor het laatst bijgewerkt op 17 maart 2019

[[cmplz-terms-conditions type=”terms-conditions”]]