Ga naar de inhoud

Algemene voorwaarden website

Deze website is eigendom van en wordt beheerd door Artstudio Anita Fleerackers.

U kunt contact met ons opnemen in verband met deze Voorwaarden door ons te schrijven of een e-mail te sturen naar het volgende adres:

Contactgegevens:
Adres: Hemeldonk 9, B-2275 Gierle, België
Mob.: +32 (0) 485 03 03 29
E-mail:

Door de toegang tot en het gebruik van de website verklaart u zich uitdrukkelijk akkoord met de volgende algemene voorwaarden.

1. Inleiding

Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op deze website en op de transacties met betrekking tot onze kunstwerken, producten en diensten. U kunt gebonden zijn door aanvullende contracten in verband met uw relatie met ons of met kunstwerken, producten of diensten die u van ons ontvangt. Indien bepalingen van de aanvullende contracten in strijd zijn met bepalingen van deze Voorwaarden, zullen de bepalingen van deze aanvullende contracten voorrang hebben en prevaleren.

2. Bindend

Door u te registreren bij, toegang te verkrijgen tot, of anderszins gebruik te maken van deze website, stemt u er hierbij mee in gebonden te zijn aan deze Voorwaarden zoals hieronder uiteengezet. Het loutere gebruik van deze website impliceert de kennis en aanvaarding van deze Voorwaarden. In sommige bijzondere gevallen kunnen wij u ook vragen om expliciet akkoord te gaan.

3. Elektronische communicatie

Door deze website te gebruiken of door elektronisch met ons te communiceren, stemt u ermee in en erkent u dat wij elektronisch met u kunnen communiceren op onze website of door u een e-mail te sturen, en stemt u ermee in dat alle overeenkomsten, kennisgevingen, bekendmakingen en andere mededelingen die wij elektronisch aan u verstrekken, voldoen aan alle wettelijke vereisten, met inbegrip van maar niet beperkt tot de vereiste dat dergelijke mededelingen schriftelijk dienen te zijn.

4. Intellectuele eigendomsrechten

De gegevens, informatie en andere bronnen die worden weergegeven door of toegankelijk zijn op deze website, met inbegrip van de merken, logo’s, tekeningen, data, product- of bedrijfsnamen, teksten, beelden e.d. zijn beschermd door intellectuele rechten en behoren toe aan Artstudio Anita Fleerackers of rechthoudende derden.

4.1 Alle rechten zijn voorbehouden

Tenzij specifieke inhoud anders voorschrijft, wordt u geen licentie of enig ander recht verleend op grond van het auteursrecht, handelsmerk, octrooi of andere intellectuele eigendomsrechten. Dit betekent dat u geen middelen van deze website in welke vorm dan ook zult gebruiken, kopiëren, reproduceren, uitvoeren, weergeven, distribueren, insluiten in enig elektronisch medium, wijzigen, reverse-engineeren, decompileren, overdragen, downloaden, verzenden, te gelde maken, verkopen, verhandelen of commercialiseren zonder onze voorafgaande schriftelijke toestemming, behalve en alleen voor zover anders bepaald in regelingen van dwingend recht (zoals het citaatrecht).

5. Nieuwsbrief

Niettegenstaande het voorgaande, mag u onze nieuwsbrief in elektronische vorm doorsturen naar anderen die geïnteresseerd kunnen zijn in een bezoek aan onze website.

6. Eigendom van derden

Onze website kan hyperlinks of andere verwijzingen naar websites van andere partijen bevatten, of daar onrechtstreeks naar verwijzen. Het plaatsen van links naar deze websites of pagina’s impliceert op geen enkele wijze een impliciete goedkeuring van de inhoud ervan. Wij controleren of beoordelen de inhoud van websites van andere partijen waarnaar vanaf deze website wordt gelinkt niet. Producten of diensten die door andere websites worden aangeboden, zijn onderworpen aan de toepasselijke Algemene Voorwaarden van die derden. De meningen of het materiaal op deze websites worden niet noodzakelijkerwijs door ons gedeeld of onderschreven. Wij zijn niet verantwoordelijk voor de privacy praktijken of inhoud van deze sites. U draagt alle risico’s verbonden aan het gebruik van deze websites en eventuele gerelateerde diensten van derden. Wij aanvaarden geen enkele verantwoordelijkheid voor enig verlies of schade, op welke wijze dan ook ontstaan, als gevolg van uw bekendmaking aan derden van persoonlijke informatie. Artstudio Anita Fleerackers verklaart uitdrukkelijk dat zij geen zeggenschap heeft over de inhoud of over andere kenmerken van deze websites en kan in geen geval aansprakelijk gehouden worden voor de inhoud of de kenmerken ervan of voor enige andere vorm van schade door het gebruik ervan.

7. Verantwoord gebruik

Door onze website te bezoeken, gaat u ermee akkoord deze alleen te gebruiken voor de doeleinden waarvoor hij bedoeld is en zoals toegestaan door deze Voorwaarden, eventuele aanvullende contracten met ons, en toepasselijke wet- en regelgeving en algemeen aanvaarde online praktijken en industrierichtlijnen. U mag onze website of diensten niet gebruiken voor het gebruiken, publiceren of verspreiden van materiaal dat bestaat uit (of is gekoppeld aan) kwaadaardige computersoftware; gegevens die van onze website zijn verzameld niet gebruiken voor direct-marketingactiviteiten en geen systematische of geautomatiseerde gegevensverzamelingsactiviteiten uitvoeren op of in verband met onze website.Het is ten strengste verboden zich bezig te houden met enige activiteit die schade toebrengt of kan toebrengen aan de website of die de werking, beschikbaarheid of toegankelijkheid van de website belemmert.

8. Ideeën indienen

Dien geen ideeën, uitvindingen, werken van auteurschap of andere informatie in die kan worden beschouwd als uw eigen intellectuele eigendom die u aan ons wilt presenteren, tenzij we eerst een overeenkomst hebben getekend met betrekking tot het intellectuele eigendom of een geheimhoudingsovereenkomst. Als u het aan ons bekendmaakt zonder een dergelijke schriftelijke overeenkomst, verleent u ons een wereldwijde, onherroepelijke, niet-exclusieve, royaltyvrije licentie om uw inhoud te gebruiken, te reproduceren, op te slaan, aan te passen, te publiceren, te vertalen en te distribueren in alle bestaande of toekomstige media.

9. Beëindiging van gebruik

Wij kunnen, naar eigen goeddunken, te allen tijde de toegang tot de website of enige Dienst daarop, tijdelijk of permanent, wijzigen of stopzetten. U gaat ermee akkoord dat wij niet aansprakelijk zijn jegens u of een derde partij voor een dergelijke wijziging, opschorting of stopzetting van uw toegang tot of gebruik van de website of enige inhoud die u mogelijk hebt gedeeld op de website. U hebt geen recht op enige compensatie of andere betaling, zelfs niet indien bepaalde functies, instellingen en/of enige Inhoud die u hebt bijgedragen of waarop u bent gaan vertrouwen, permanent verloren zijn gegaan. U mag geen toegangsbeperkende maatregelen op onze website omzeilen of omzeilen, of proberen deze te omzeilen of omzeilen.

10. Garanties en aansprakelijkheid

Niets in deze paragraaf zal enige garantie die wettelijk geïmpliceerd is en die onwettig zou zijn te beperken of uit te sluiten, beperken of uitsluiten. Deze website en alle inhoud op de website worden geleverd op een “as is” en “zoals beschikbaar” basis en kan onnauwkeurigheden of typografische fouten bevatten. Wij wijzen uitdrukkelijk alle garanties van welke aard dan ook af, hetzij uitdrukkelijk of impliciet, met betrekking tot de beschikbaarheid, nauwkeurigheid of volledigheid van de inhoud. Wij geven geen garantie dat:

  • deze website of onze inhoud aan uw eisen zal voldoen;
  • deze website beschikbaar zal zijn op een ononderbroken, tijdige, veilige of foutloze basis.

De informatie op de website is van algemene aard. De informatie is niet aangepast aan persoonlijke of specifieke omstandigheden, en kan dus niet als een persoonlijk, professioneel of juridisch advies aan de gebruiker worden beschouwd. 

De volgende bepalingen van dit artikel zijn van toepassing voor zover maximaal is toegestaan door de toepasselijke wetgeving en zullen onze aansprakelijkheid niet beperken of uitsluiten met betrekking tot enige kwestie waarvoor het voor ons onwettig of illegaal zou zijn om onze aansprakelijkheid te beperken of uit te sluiten. In geen geval zullen wij aansprakelijk zijn voor enige directe of indirecte schade (met inbegrip van enige schade voor verlies van winst of inkomsten, verlies of beschadiging van gegevens, software of database, of verlies van of schade aan eigendommen of gegevens) opgelopen door u of een derde partij, voortvloeiend uit uw toegang tot, of gebruik van onze website. Behalve voor zover een aanvullend contract uitdrukkelijk anders bepaalt, is onze maximale aansprakelijkheid jegens u voor alle schade die voortvloeit uit of verband houdt met de website of producten en diensten die via de website op de markt worden gebracht of verkocht, ongeacht de vorm van juridische actie die aansprakelijkheid oplegt (hetzij in contract, billijkheid, nalatigheid, bedoeld gedrag, onrechtmatige daad of anderszins) beperkt tot de totale prijs die u aan ons betaalde om dergelijke producten of diensten aan te schaffen of de website te gebruiken. Een dergelijke limiet zal van toepassing zijn op al uw claims, acties en oorzaken van actie van elke soort en aard.

11. Beperking van aansprakelijkheid 

Artstudio Anita Fleerackers levert grote inspanningen opdat de ter beschikking gestelde informatie volledig, juist, nauwkeurig en bijgewerkt zou zijn. Ondanks deze inspanningen kunnen onjuistheden zich voordoen in de ter beschikking gestelde informatie. Indien de verstrekte informatie onjuistheden zou bevatten of indien bepaalde informatie op of via de site onbeschikbaar zou zijn, zal Artstudio Anita Fleerackers de grootst mogelijke inspanning leveren om dit zo snel mogelijk recht te zetten.
Artstudio Anita Fleerackers kan evenwel niet aansprakelijk worden gesteld voor rechtstreekse of onrechtstreekse schade die ontstaat uit het gebruik van de informatie op deze site.
Indien u onjuistheden zou vaststellen in de informatie die via de site ter beschikking wordt gesteld, kan u de beheerder van de site contacteren.

De inhoud van de site (links inbegrepen) kan te allen tijde zonder aankondiging of kennisgeving aangepast, gewijzigd of aangevuld worden. Artstudio Anita Fleerackers geeft geen garanties voor de goede werking van de website en kan op geen enkele wijze aansprakelijk gehouden worden voor een slechte werking of tijdelijke (on)beschikbaarheid van de website of voor enige vorm van schade, rechtstreekse of onrechtstreekse, die zou voortvloeien uit de toegang tot of het gebruik van de website. 
Artstudio Anita Fleerackers kan in geen geval tegenover wie dan ook, op directe of indirecte, bijzondere of andere wijze aansprakelijk worden gesteld voor schade te wijten aan het gebruik van deze site of van een andere, inzonderheid als gevolg van links of hyperlinks, met inbegrip, zonder beperking, van alle verliezen, werkonderbrekingen, beschadiging van programma’s of andere gegevens op het computersysteem, van apparatuur, programmatuur of andere van de gebruiker.

SCA Webdesign levert grote inspanningen opdat de ter beschikking gestelde informatie volledig, juist, nauwkeurig en bijgewerkt zou zijn. Ondanks deze inspanningen kunnen onjuistheden zich voordoen in de ter beschikking gestelde informatie. Indien de verstrekte informatie onjuistheden zou bevatten of indien bepaalde informatie op of via de site onbeschikbaar zou zijn, zal SCA Webdesign de grootst mogelijke inspanning leveren om dit zo snel mogelijk recht te zetten.
SCA Webdesign kan evenwel niet aansprakelijk worden gesteld voor rechtstreekse of onrechtstreekse schade die ontstaat uit het gebruik van de informatie op deze site.
Indien u onjuistheden zou vaststellen in de informatie die via de site ter beschikking wordt gesteld, kan u de beheerder van de site contacteren.

De inhoud van de site (links inbegrepen) kan te allen tijde zonder aankondiging of kennisgeving aangepast, gewijzigd of aangevuld worden. SCA Webdesign geeft geen garanties voor de goede werking van de website en kan op geen enkele wijze aansprakelijk gehouden worden voor een slechte werking of tijdelijke (on)beschikbaarheid van de website of voor enige vorm van schade, rechtstreekse of onrechtstreekse, die zou voortvloeien uit de toegang tot of het gebruik van de website. 
SCA Webdesign kan in geen geval tegenover wie dan ook, op directe of indirecte, bijzondere of andere wijze aansprakelijk worden gesteld voor schade te wijten aan het gebruik van deze site of van een andere, inzonderheid als gevolg van links of hyperlinks, met inbegrip, zonder beperking, van alle verliezen, werkonderbrekingen, beschadiging van programma’s of andere gegevens op het computersysteem, van apparatuur, programmatuur of andere van de gebruiker.

12. Privacy

Om toegang te krijgen tot onze website en/of diensten, kan u gevraagd worden om bepaalde informatie over uzelf te verstrekken als onderdeel van het registratieproces. U stemt ermee in dat alle informatie die u verstrekt altijd accuraat, correct en up-to-date zal zijn.Wij hebben een beleid ontwikkeld om eventuele privacyproblemen aan te pakken. Voor meer informatie verwijzen wij u naar onze Privacyverklaring en ons Cookiebeleid.

13. Toegankelijkheid

Wij zetten ons in om de inhoud die wij aanbieden toegankelijk te maken voor personen met een handicap. Als u een handicap hebt en geen toegang kunt krijgen tot een deel van onze website vanwege uw handicap, vragen wij u ons hiervan op de hoogte te stellen met een gedetailleerde beschrijving van het probleem dat u ondervond. Als het probleem gemakkelijk kan worden geïdentificeerd en opgelost in overeenstemming met de industrie-standaard informatietechnologie tools en technieken, zullen wij het onmiddellijk oplossen.

14. Exportbeperkingen / Wettelijke naleving

Toegang tot de website vanuit gebieden of landen waar de Inhoud of aankoop van de producten of Diensten die op de website worden verkocht illegaal is, is verboden. U mag deze website niet gebruiken in strijd met de exportwetten en -voorschriften van België.

15. Overdracht

U mag geen van uw rechten en/of verplichtingen onder deze Voorwaarden toewijzen, overdragen of uitbesteden, geheel of gedeeltelijk, aan een derde partij zonder onze voorafgaande schriftelijke toestemming. Elke beweerde overdracht in strijd met deze Sectie zal nietig en ongeldig zijn.

16. Schendingen van deze Voorwaarden

Onverminderd onze andere rechten op grond van deze Voorwaarden, kunnen wij, als u deze Voorwaarden op enigerlei wijze schendt, de maatregelen nemen die wij passend achten om de schending aan te pakken, waaronder het tijdelijk of permanent opschorten van uw toegang tot de website, contact opnemen met uw internetprovider met het verzoek uw toegang tot de website te blokkeren, en/of juridische stappen tegen u ondernemen.

17. Overmacht

Met uitzondering van verplichtingen tot het betalen van geld uit hoofde van deze overeenkomst, zal geen enkele vertraging, verzuim of nalatigheid van een der partijen in de uitvoering of naleving van een van haar verplichtingen uit hoofde van deze overeenkomst worden beschouwd als een schending van deze voorwaarden indien en voor zolang een dergelijke vertraging, verzuim of nalatigheid het gevolg is van een oorzaak die buiten de redelijke controle van die partij valt.

18. Schadeloosstelling

U gaat ermee akkoord ons schadeloos te stellen, te verdedigen en te vrijwaren, van en tegen alle claims, aansprakelijkheden, schade, verliezen en onkosten, met betrekking tot uw schending van deze Algemene Voorwaarden, en toepasselijke wetten, met inbegrip van intellectuele eigendomsrechten en privacyrechten. U zult ons onmiddellijk vergoeden voor onze schade, verliezen, kosten en uitgaven met betrekking tot of voortvloeiend uit dergelijke claims.

19. Verklaring van afstand

Het niet afdwingen van een van de bepalingen in deze Algemene Voorwaarden en een Overeenkomst, of het niet uitoefenen van een optie tot beëindiging, zal niet worden opgevat als een verklaring van afstand van dergelijke bepalingen en zal geen invloed hebben op de geldigheid van deze Algemene Voorwaarden of van een Overeenkomst of een deel daarvan, of het recht om daarna elke bepaling af te dwingen.

20. Taal

Deze Algemene Voorwaarden zullen uitsluitend in het Nederlands worden geïnterpreteerd en uitgelegd. Alle kennisgevingen en correspondentie zullen uitsluitend in die taal worden geschreven.

21. Gehele overeenkomst

Deze Algemene Voorwaarden, samen met onze privacyverklaring en ons cookiebeleid, vormen de volledige overeenkomst tussen u en Artstudio Anita Fleerackers met betrekking tot uw gebruik van deze website.

22. Bijwerking van deze Voorwaarden

Wij kunnen deze Algemene Voorwaarden van tijd tot tijd bijwerken. De datum vermeld aan het einde van deze Voorwaarden is de laatste revisiedatum. Wij zullen u schriftelijk op de hoogte stellen van eventuele wijzigingen of updates, en de herziene Algemene Voorwaarden zullen van kracht worden vanaf de datum dat wij u een dergelijke kennisgeving doen toekomen. Uw voortgezet gebruik van deze website na het bekendmaken van wijzigingen of updates zal worden beschouwd als kennisgeving van uw aanvaarding van de naleving van en gebondenheid aan deze Algemene Voorwaarden. Om een eerdere versie van deze Voorwaarden aan te vragen, kunt u contact met ons opnemen.

23. Keuze van Wet en Jurisdictie

Deze Algemene Voorwaarden worden beheerst door het Belgisch recht. Alle geschillen in verband met deze Algemene Voorwaarden vallen onder de bevoegdheid van de rechtbanken van het arrondissement Turnhout, België. Indien enig deel of enige bepaling van deze Algemene Voorwaarden door een rechtbank of andere autoriteit ongeldig en/of onafdwingbaar wordt bevonden onder de toepasselijke wetgeving, zal dergelijk deel of dergelijke bepaling worden gewijzigd, verwijderd en/of afgedwongen voor zover maximaal toelaatbaar, teneinde uitvoering te geven aan de intentie van deze Algemene Voorwaarden. De overige bepalingen worden hierdoor niet aangetast.

De algemene voorwaarden website zijn voor het laatst bijgewerkt op 4 juli 2022

[[cmplz-terms-conditions type=”terms-conditions”]]